Warunki gwarancji

 

 1. Marka Tootti z siedzibą w Poznaniu (61-248) przy ul. Kręglewskiego 1 gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
 2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży. W przypadku zakupu produktu przez firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
 3. Gwarancja obowiązuje w kraju zakupu.
 4. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Autoryzowany Serwis Producenta.
 5. Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji przez stronę internetową www.tootti.eu. Instrukcja zgłaszania produktu jest dostępna na stronie www.
 6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
 7. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone i dostarczone do serwisu niezwłocznie po ujawnieniu się ich.
 8. Gwarancja dla akcesoriów jest udzielana na 3 miesiące od daty zakupu.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja produktu sprawnego lub uszkodzonego w sposób mechaniczny) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne (również kolorystykę) w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
 12. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego produktu opisu uszkodzenia, wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna produktu oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.
 13. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych, pranie w nieodpowiedniej temperaturze, uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, ingerencje cieczy lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady, samowolne przeróbki.
 14. Serwis może odmówić wykonania naprawy w przypadku śladów nieautoryzowanej naprawy.
 15. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.
 16. Producent ani Autoryzowany Serwis nie odpowiada za szkody i straty powstałe z nieprawidłowego używania produktu oraz w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.
 17. Produkt nieodebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy może skutkować naliczeniem kosztów magazynowania produktu do czasu odbioru.
 18. Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym, brak odpowiedniego opakowania jest równoznaczne z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia produktu lub przedłużenia okresu naprawy.
 19. Jeśli w odesłanym do naprawy serwisowej produkcie nie stwierdzono usterki, konsument będzie obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa 70 zł netto).
 20. W sytuacji, gdy produkt odesłany do serwisu jest sprawny, a powodem złego działania produktu była np. rozładowana bateria, serwis obciąży konsumenta kosztem usługi ekspertyzy w kwocie 25 zł netto.
 21. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 22. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).
color
https://tootti.eu/wp-content/themes/tootti/
https://tootti.eu/
#007589
style4
paged
Loading posts...
//
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off